Майстори и занаяти

Майстори
Занаяти

Керемидчийство
Каменарство и каменоделство
Тухларство
Варджийство

Речник
ЛИТЕРАТУРА


Библиографска справка на литература за допълнителна информация:

Ск 7224
Странджа : Етногр. геогр. и истор. проучвания / Георги Стойчев Попаянов. – София : Тракийски науч. инст., 1938 (София : Б. А. Кожухаров). – 269 с. : с ил. ; 25 см. – (Библиотека Тракия ; N 11)

Ск II 11630
Стари пътища и селища край тях през Странджа и Сакар / Георги Попаянов. – София : Бълг. археолог. инст., 1946. – 94-113 с. ; 37 см
[Загл. и рез. на немски ез.]. – Отпеч. от Известия на Бълг. археолог. инст. Т. XV. – 40 тир

Ск II 24017
Студии върху българската възрожденска архитектура / Христо Д. Пеев. – София : Наука и изкуство, 1956. – 190 с. : с ил., черт. ; 29 см

ЦБИ С ПДя1 С84/Ч. 1
СТРАНДЖА-Сакар : Библиогр. указ. : Ч. 1 – / [С предг. от Тодорка Мурджева]. – София : Нар. библ. Кирил и Методий и др., 1986 (Ямбол : Г. Димитров). – 20 см

Други изд. : Окр. библ. П. К. Яворов – Бургас, Окр. библ. Хр. Смирненски – Хасково, Окр. библ. Г. Раковски – Ямбол. – Офс. изд. – 2 000 тир. ; Именен, геогр. показалец

Съдържа:
Ч. 1: Природо-географска характеристика / Състав. Зара Ангелова и др. ; Ред. Кремена Зотова – отг. ред. и др. – 1986. – 331 с. : с ил. – Други състав. : А. Куртева, К. Хрусанова, М. Ангелова, Р. Параскова, Д. Димовска ; Други ред. : Ц. Димитров, Е. Василева

Ск 536753
КУЛТУРНО-историческо наследство на Странджа-Сакар : [Сб. статии] / Състав. Валерия Фол ; Науч. ред. Крумка Шарова. – София : Нар. младеж, 1987. – 168 с., 12 л. : репрод. ; 21 см

3 000 тир. – Библиогр. след отд. статии. – Съдържа : Странджа от съвремието към древността / Д. Попов . Странджа през средновековието – IV-XV век / Б. Димитров . За ролята на Родосто като дебуше на българските земи през втората половина на XVI век / Й. Д. Списаревска . Странджа-Сакар в годините на Руско-турската война от 1828-1829 / Ст. Дойнов . Българското духовно-национално движение в Одринска Тракия до 1878 година / И. Тодев . Географските познания в картографията на Странджанско-Сакарския край от древността до XIX век / Г. Ламбев . Нестинарството в Странджа / Ив. Георгиева . Космогонични представи в странджанската традиционна народна култура / В. Фол . Бележки върху странджанските коледни песни / Й. Мороз . Космическият елен в обредния фолклор на българите / Ст. Райчевски . Стари манастири в Странджа / Г. Нешев . Странджанска художествена школа / Т. Матакиева-Лилкова . Непубликувани рисунки от Борис Денев от Балканската война 1912-1913 г. за Странджанския край / Ц. Генов

Ск II 61062/Кн. 1
СТРАНДЖА – древност и съвремие : [Изследване] : Кн. 1 -. – София : Междунар. асоц. Древна балканска земя, 1990. – 31 см

Рез. на рус., англ. ез
Съдържа:
Кн. 1: Състав. Иваничка Георгиева и др. ; Под ред. на Димитър Попов и др. – 1990. – 400 с. : с ил. – Други състав.: П. Делев, Н. Живкова, П. Колев, Г. Ламбев, Д. Попов, Ат. Орачев, В. Русинов, С. Станимиров, М. Черкезова ; Други ред.: П. Колев, А. Орачев. – Библиогр. след отд. разд.

Ск II 64172
СТРАНДЖА : Материална и духовна култура / Ред. кол. М. Черкезова – отг. ред. и др. – София : Акад. изд. Марин Дринов, 1996. – 456 с. : с ил., ноти, табл., 26 л. цв. ил. ; 29 см. – (Етнографски, фолклорни и езикови проучвания на България)

Други ред.: Р. Попов, Ст. Райчевски. – Библиогр. с. 447-454 / С. Танеилян. – Изд. на БАН. Етногр. инст. с музей. – Офс. изд.

Ск 625910
Нетленни свидетелства : Историография на проучванията на Малко Търново и на неговата покрайнина / Стоян Райчевски. – М. Търново : Управл. на Нар. парк Странджа, 1998 (Бургас : Понтика принт). – 40 с. : с ил. ; 24 см
В изд. означено кн. 2. – Библиогр. с. 31-39. – Офс. изд.

Ск 632353
Странджа : Природно богатство, археол. наследство, духовна култура, туризъм / Дико Патронов, Иван Карайотов, Дияна Радойнова ; [Предг. Александър Фол]. – М. Търново : Дир. на ПП Странджа, 1999 (Бургас : Понтика принт ЕООД). – 220 с. : с цв. ил., 2л. к. ; 24 см
Авт. отбелязани в библиогр. каре. – Библиогр. след отд. части ; Рез. на англ., нем., рус. ез. – Офс. изд.

Ск 645378
Крайбрежна Странджа : Топонимия и хидронимия / Стоян Райчевски. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001. – 239 с., 10 л. : ил. ; 25 см
Съдържа и Речник на редки и остарели думи, съхранени в топонимията и хидронимията на Крайбрежна Странджа. – Библиогр. с. 234-238. – Офс. изд.

Ск 644261/Т. 2
Ск 644261/Т. 3
Архитектурното наследство на старите българи : Т. 1 – 3 / Николай Тулешков. – София : ИК Арх и Арт : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2001-2006 (София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов). – 23×24 см. – (Българско архитектурно наследство / Арх и Арт)

Съдържа:
Т. 2: Османско Средновековие и Възраждане. – 2006. – 440 с. : с ил. + Карта на българските творчески центрове през XVIII-XIX век (1 л. ; 33X43 см, сгънат до 20X19 см). – Кор. Късно Средновековие и Възраждане. – Съдържа и Убедителна реконструкция на архитектурното развитие и културната ситуация в българските земи през периода XV-XIX в. / Маргарита Коева ; Терминологичен речник. – Библиогр. с. 417-424 ; Рез. на англ. ез. / Прев. Михаела Борова
Т. 3: Приложения : Османско Средновековие и Възраждане. – 2006. – 216 с. : с ил., табл.

Ск 689985
Странджа : Етноложки изследвания / Стоян Райчевски. – София : Захарий Стоянов, 2008 ([София] : Унив. изд. Св. Климент Охридски). – 399 с. : с табл., 11 л. : ил. ; 21×22 см. – (Поредица Отечество любезно)
Офс. изд. – Библиогр. след всяка гл

Ск 703618
ЛАЗАРОВ, Иван, 1937-
Село Кости [Царевско] – минало и настояще : Странджа – древна и съвременна / Иван Лазаров. – Бургас : Балтика 2002, 2009 ([Бургас] : [Полиграф]). – 224, [8] с. : с ил. ; 20 см

Ск 536753
КУЛТУРНО-историческо наследство на Странджа-Сакар : [Сб. статии] / Състав. Валерия Фол ; Науч. ред. Крумка Шарова. – София : Нар. младеж, 1987. – 168 с., 12 л. : репрод. ; 21 см

3 000 тир. – Библиогр. след отд. статии. – Съдържа : Странджа от съвремието към древността / Д. Попов . Странджа през средновековието – IV-XV век / Б. Димитров . За ролята на Родосто като дебуше на българските земи през втората половина на XVI век / Й. Д. Списаревска . Странджа-Сакар в годините на Руско-турската война от 1828-1829 / Ст. Дойнов . Българското духовно-национално движение в Одринска Тракия до 1878 година / И. Тодев . Географските познания в картографията на Странджанско-Сакарския край от древността до XIX век / Г. Ламбев . Нестинарството в Странджа / Ив. Георгиева . Космогонични представи в странджанската традиционна народна култура / В. Фол . Бележки върху странджанските коледни песни / Й. Мороз . Космическият елен в обредния фолклор на българите / Ст. Райчевски . Стари манастири в Странджа / Г. Нешев . Странджанска художествена школа / Т. Матакиева-Лилкова . Непубликувани рисунки от Борис Денев от Балканската война 1912-1913 г. за Странджанския край / Ц. Генов

Ск 737178
Кондолово [Бургаско]: бележки и раздумки : летопис / Мара Бъкларова. – Бургас : Либра Скорп, 2015 ([София] : [Диджитал принт експрес]). – 144 с. : с ил. ; 22 см

Ск Б 11543/2003
Vol. 10 (2003) No. 1-6
Българи: столица на нестинарството / Румен Стоичков
В: Европа 2001. – ISSN 1310-3989. – X, 5 (2003), с. 59-60.